Dotyczy: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018