Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Noakowskiego 64