Dotyczy: aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.