Sprawozdanie z działalności Rady za 2004

Data sprawozdania: 
piątek, 31 Grudzień, 2004
Sprawozdanie niniejsze obejmuje działalność Rady Osiedla Turzyn w roku 2004, w którym odbyto 10 zebrań Rady i 14 zebrań Zarządu Rady.
Do składu Komisji Rewizyjnej powołano Radnego p. Mariusza Wierzbickiego.
Zorganizowano za zgodą proboszcza parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli ks. Leszka Pestki TJ we wszystkie niedziele stycznia koncerty kolęd, w trakcie których zbierano datki przeznaczone na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z naszego osiedla.
Wspólnie z katolickim stowarzyszeniem Civitas Christiana zorganizowano majówkę w której uczestniczyło wielu mieszkańców naszego Osiedla, śpiewano pieśni patriotyczne a na zakończenie zaserwowano ciepły poczęstunek.
Również w maju wydano jedyny w roku objętym sprawozdaniem numer naszego nieregularnika pt. „Turzynek”.
Czwartego czerwca uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych pod opieką dwóch nauczycielek oraz seniorzy z Berlina i Szczecina uczestniczyli w wycieczce do Brzeska i Przelewic. W Brzesku była przerwa na kawę, oraz możliwość zwiedzenia tamtejszego sanktuarium. Ze wspomnianymi nauczycielkami w roli przewodniczek zwiedzono Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Po zakończeniu zwiedzania na polanie przy ognisku radny naszej Rady p. Ryszard Gosztyła przygrywał na akordeonie, pozostali zaś uczestnicy śpiewali bądź raczyli się kiełbaskami.
Od jesieni 2003r. na Osiedlu Turzyn toczyły się rozgrywki piłkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla. W rozgrywkach brały udział dzieci i młodzież z osiedla. Mecze odbywały się w systemie jesień-wiosna. Rozgrywki zakończyły się w czerwcu 2004r. a brały w nich udział 23 drużyny. Wszystkie mecze rozgrywane były w soboty i niedziele na boisku Liceum Ogólnokształcącego nr 1, którego dyrekcja od kilku lat wspiera ideę Ligi Podwórkowej. Nad organizacją i przebiegiem rozgrywek czuwał Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla p. Jerzy Krzyżanowski, a pomagali mu w tym panowie: Zbigniew Matusiak, Łukasz Stuk i Michał Zając. Pierwsze miejsce w tych rozgrywkach zdobyła drużyna „Drim Tim”, a najlepszym strzelcem okazał się A. Wolski.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piłkarska Reprezentacja Turzyna, która wzięła udział w IX edycji Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i zdobyła ten puchar.
Należy również wspomnieć że od 2004 roku młodzież z naszego osiedla może korzystać z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 gdzie aktywnie spędza wolny czas m. in. grając w siatkówkę.
Tradycyjnie byliśmy wraz z ojcami Stanisławem Pacholikiem TJ i Grzegorzem Nogalem TJ współorganizatorem kolonii w Korzybiu i obozu w Św. Lipce, gdzie duża grupa dzieci z naszego osiedla aktywnie wypoczywała nad krystalicznie czystym jeziorem i w przepięknych lasach. Za szczególnie aktywną pracę w organizowaniu tych przedsięwzięć należy w tym miejscu uhonorować następujących radnych naszej rady: Iwonę Kalinowską, Krzysztofa Koniecznego, Jerzego Krzyżanowskiego, Teresę Krzyżanowską, Mieczysława Marcinka, Macieja Muszyńskiego, Mariolę Muszyńską, Grażynę Pietras i Józefa Pietrzaka.
W dniu 2 października Rada Osiedla Turzyn wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 były organizatorem festynu na naszym osiedlu o nazwie „Szczeciński Archipelag 2004” odbywającego się na boisku tejże szkoły. Dnia 3 października, podczas imprezy na Dziedzińcu Zamku , jej uczniowie zostali przez głównych organizatorów festynu w mieście, w tym Prezydenta Miasta Szczecina, uznani za najlepszych spośród uczniów w nim uczestniczących m. in. dzięki zakończonej powodzeniem próbie pobicia rekordu Guinessa w malowaniu twarzy. W organizacji wspomnianej imprezy ze strony Rady Osiedla aktywną pracą wyróżnił się z-ca przewodniczącego p. Krzysztof Zagórski. 
Wspólnie ze studentami zrzeszonymi w Studenckim Kole Naukowym Socjologów „RezUS” byliśmy organizatorami festynu na podwórku przy Al. Boh. Warszawy 114,115 i 5-go Lipca 38, które zostało przez nas zazielenione w 2002 roku. Po zorganizowanych przez studentów zabawach i grach dla dzieci i młodzieży, przeprowadzeniu przez nich ankiety na potrzeby uczelni, oraz występach artystycznych poczęstowano przybyłych grochówką.
Od 2002 roku kontynuowane są starania Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Bol. Śmiałego 11 o montaż kamery szybkoobrotowej wandaloodpornej. Pozytywy tych działań to opracowanie projektu montażu przez studenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej jako pracy dyplomowej w roku 2003-2004. Po wieloletnich staraniach uzyskaliśmy, pod warunkiem uzyskania pozostałych środków, zapewnienie Szczecińskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z O.O.  pokrycia 1/3 kosztów zakupu i instalacji, w wysokości 10000PLN. Brakuje jednak w dalszym ciągu 2/3 koniecznej kwoty. Prośby Zarządu Rady i Wnioskodawcy o dotację z budżetu Miasta zostały rozpatrzone negatywnie, co uzasadniono brakiem funduszy na wspomniany cel.
Nie udało się podjąć na nowo „patroli społecznych” w roku 2004. Zagadnieniu bezpieczeństwa poświęcono XVIII zebranie plenarne Rady z udziałem przedstawicieli Rady Miasta, Policji, Straży Miejskiej oraz mieszkańców Turzyna. Na zebraniu tym omówiono sprawy bezpieczeństwa naszego osiedla. Podkreślić należy bardzo dobrą współpracę z: Policją, Strażą Miejską, jak również zarządcami nieruchomości naszego osiedla.
Od 1999 roku kontynuowane są działania które prowadzono pod hasłem „Zielone Podwórka Turzyna” a następnie „Zielony Turzyn”. Pozwoliły one przy pomocy sponsora, którym jest Städtepartner Stettin e.V. Berlin Friedrichshain – Kreuzburg dokonać zazielenienia podwórka przy Al. Boh. Warszawy 29A,B,C,D oraz podwórka i przedogródków przy Al. Boh. Warszawy 27A,B,C, 28, i Leg. Dąbrowskiego 1, 2, 2A. Bardzo istotną pomoc dla realizacji tego programu stanowi pozytywne stanowisko władz wyższych uczelni oraz studentów podejmujących rozwiązanie niektórych problemów w swoich pracach dyplomowych. Przy realizacji tego programu korzystano również  ze współpracy z Zespołem Szkół Ogrodniczych w Zdrojach. Studenci z Koła Dendrologów i Projektantów terenów Zielonych Akademii Rolniczej w Szczecinie wykonali projekt koncepcyjny zazielenienia przedogródków na ul. Bol. Śmiałego. Pan Piotr Lisaj z Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej wykonał projekt oświetlenia skweru Doliwo-Dobrowolskiego oraz Parku Noakowskiego. W parku tym Agencja Dzieciak pod kierownictwem
p. Jarosława Kwiatkowskiego zainstalowała nieodpłatnie w Orgódku Jordanowskim wyposażenie do zabaw dla dzieci. Zakład Usług Komunalnych wykonał remont ogrodzenia tego ogródka i ustawił w nim nowe ławki.
Przy realizacji tego programu podjęto współdziałanie z odpowiednimi jednostkami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, mieszkańcami Turzyna, nauczycielami i młodzieżą placówek oświatowo - wychowawczych zlokalizowanych na naszym osiedlu.
W dniach 28-29 sierpnia, na zaproszenie pani burmistrz dzielnicy Berlina Friedrichshain - Kreuzburg Cornelii Reinauer przewodniczący Rady p. Zbigniew Zaucha oraz jego zastępca p. Stanisław Zaborowski uczestniczyli  w obchodach jubileuszowych tej dzielnicy. Pobyt ten został sfinansowany ze środków Rady Miasta. Efektem jego i długotrwałej współpracy z Städtepartner Stettin było nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniem Kids & C.O. z Berlina. Ogranizacja ta zajmuje się pomocą młodzieży zagrożonej patologicznie, poprzez naukę, zabawę i aktywny wypoczynek chce umożliwić jej powrót do społeczeństwa. Nawiązane kontakty z tą organizacją dały możliwość zorganizowania rozpoczynającego się 1 lipca b.r., połączonego z kursami zawodowymi i językowymi, 3-miesięcznego pobytu w Berlinie dla 10 młodych ludzi z naszego osiedla. Wszelkie koszty pobytu młodzieży pokrywa strona niemiecka.
Dla bezdomnego pana Kazimierza zorganizowano przy pomocy z-cy Prezydenta Miasta Szczecina p. Anny Nowak umieszczenie go w domu opieki.
W dniu 22 grudnia 2004 roku w Ośrodku szkolno – wychowawczym nr 2 zorganizowano wieczerzę wigilijną dla 150 osób ubogich i samotnych mieszkających na naszym osiedlu. Poza tradycyjnym śpiewaniem kolęd wieczór umilił m.in. występ zespołu „Magnolia” ze Skolwina. W uroczystości wzięli również udział: ks. proboszcz Leszek Pestka TJ, ks. Władysław Figiel TJ, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i zaproszeni Radni Rady Miasta Szczecina.