Dotyczy: zajęcia stanowiska w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Miasto Szczecin