Dotyczy: wydania opinii dot. Apelu Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo o ochronę Lasów Miejskich Szczecina.