Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu Osiedla za rok 2022.