Dotyczy: przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2023