Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia przyznać diety członkowi zarządu Rady Osiedla Turzyn: Pani Grażynie Pietras za miesiąc wrzesień 2015.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza na ten cel 150,00 (słownie sto pięćdziesiąt złotych).

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

Za aktywną pracę w Zarządzie Rady Osiedla Turzyn na rzecz mieszkańców naszego Osiedla.

Nr uchwały: 
11/15
Data uchwały: 
14/08/2015
Kadencja: 
2015-2019