Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia przyznać diety członkom zarządu Rady Osiedla Turzyn:

            1. Pani Grażynie Pietras

            2. Pani Urszuli Grębowskiej

            3. Pani Teresie Krzyżanowskiej

            4. Panu Lechowi Kwaśniewskiemu

za miesiąc listopad 2015.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza na ten cel 760,00 (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) po 190,00 (słownie sto dziewięćdziesiąt złotych) dla w/w członków zarządu Rady Osiedla Turzyn.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

Za aktywną pracę w ramach działalności Rady Osiedla Turzyn na rzecz mieszkańców Osiedla.

Nr uchwały: 
14/15
Data uchwały: 
16/10/2015
Kadencja: 
2015-2019