Dotyczy: przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie § 32 Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn ( Uchwały nr XLIV/1299/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r., w sprawie statutu Osiedla Miejskiego Turzyn) Rada Osiedla Turzyn uchwala co następuje:

 

§ 1.

Rada Osiedla Turzyn postanawia przyznać diety członkowi zarządu Rady Osiedla Turzyn: Pani Grażynie Pietras za miesiąc grudzień 2015.

 

§ 2.

Rada Osiedla Turzyn przeznacza na ten cel 190,00 (słownie sto dziewięćdziesiąt złotych).

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Uzasadnienie:

Za aktywną pracę w ramach działalności Rady Osiedla Turzyn na rzecz mieszkańców Osiedla.

Nr uchwały: 
17/15
Data uchwały: 
16/10/2015
Kadencja: 
2015-2019